کل بازديدکنندگان : 11554     امروز : پنج شنبه ، 6 آذر 1399    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"104 , 103"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
48 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، خون تام حاوی EDTA"
حجم نمونه
سرم 1 و خون تام 2 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
سرم 0.5 و خون تام 1 میلی لیتر
نگهداري نمونه
سرم : 4 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚یا سه ماه در20- c˚ (دور از نور ) خون تام EDTA : آزمایش باید همان روز انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"سرم : بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد."
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم،همولیز،ایکتریک،لیپمیک،نمونه لخته، منجمد، ضد انعقاد نامناسب"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
ECLA & RIA

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی