کل بازديدکنندگان : 13609     امروز : يکشنبه ، 4 مهر 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
943
نوع نمونه
"بافت ، آب معده ، پلاک دندانی باکتریائی ، خلط ، مدفوع"
حجم نمونه
"بافت 10 میلی لیتر، مدفوع 10 گرم، سایر نمونه‌ها 2 میلی لیتر"
کمترين حجم نمونه
"بافت 5 میلی لیتر ،مدفوع 5 گرم، سایر نمونه‌ها 1 میلی لیتر"
نگهداري نمونه
6 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚یا یک ماه در20- c˚
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
معيار رد نمونه
"حجم کم ، استفاده از فرمالین"
نام روش اندازه گيري
PCR

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی