کل بازديدکنندگان : 13606     امروز : يکشنبه ، 4 مهر 1400    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
1281
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه- صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
15 روزه
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"بافت ، بیوپسی"
نگهداري نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
اطلاعات لازم از بيمار
سن بیمار
نام روش اندازه گيري
Aerobic

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی