کل بازديدکنندگان : 15621     امروز : يکشنبه ، 12 تير 1401    ساعت :


جستجوي آزمايش

کد آزمايش
"7 ,8 , 9 , 10 11 , 12"
روز و زمان انجام آزمايش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمايش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهي آزمايش
24 ساعته
مدت زمان نگهداري نمونه پس از انجام آزمايش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترين حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداري نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نيازهاي همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنماي جمع آوري نمونه
"ابتدا نمونه ناشتا بیمار گرفته می‌شود.سپس 4 یا 5 نمونه بعد از مصرف گلوکز در فاصله زمانی 30، 60 ، 90 ، 120 ، 180 دقیقه گرفته شود. ( مقدار گلوکز در بزرگسالان 75 گرم ، در کودکان ، 1 گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن ، حداکثر 75 گرم)"
آمادگي لازم قبل از نمونه گيري
ناشتا
نام روش اندازه گيري
photometeric

www.irmic.org

    سازمان نظام پزشکی

 www.behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت ودرمان

www.tums.sc.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.sbum.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی